Privacyverklaring iZi-DEALS (versie 1.1)

Via iZi-DEALS worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. iZi-DEALS acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

CONTACTGEGEVENS
iZi-DEALS
Takkebijsters 51b
4817 BL  BREDA
Tel: 010 - 4 824 824 (werkdagen 09.30 - 17.00)
Email: privacy@izi-deals.nl
KvK nummer: 24145961
BTW nummer: NL007159183B01

 

PERSOONSGEGEVENS
iZi-DEALS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening, doordat je producten bij ons koopt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Onze website en dienstverlening hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@izi-deals.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
iZi-DEALS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om producten en diensten bij je af te leveren middels een overeenkomst, en om jouw betaling daarvoor af te handelen
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of als je toestemming hebt gegeven via het contactformulier of op eigen initiatief
 • Om, met jouw toestemming, de nieuwsbrief te verzenden
 • Voor het vervullen van vacatures waarbij je op eigen initiatief dus met toestemming je sollicitatiebrief en CV naar ons toe stuurt
 • iZi-DEALS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
iZi-DEALS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iZi-DEALS) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
iZi-DEALS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende minimale bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Bij levering van producten of diensten middels een overeenkomst:

Persoonsgegevens: Minimale bewaartermijn: Reden:
Personalia 7 jaar belastingwetgeving
Adresgegevens 7 jaar belastingwetgeving
Telefoon nummer 7 jaar belastingwetgeving
IP-adres 7 jaar belastingwetgeving
E-mail adres 7 jaar belastingwetgeving
Bankrekening nummer 7 jaar belastingwetgeving

 

Bij het aanmaken van een account:

Persoonsgegevens: Maximale bewaartermijn:
Personalia  zo lang jij jouw account wilt hebben
Adresgegevens  zo lang jij jouw account wilt hebben
Telefoon nummer  zo lang jij jouw account wilt hebben
E-mailadres zo lang jij jouw account wilt hebben

 

In het geval van sollicitaties bewaren we jou gegevens tot maximaal een maand nadat het sollicitatieproces is afgerond, tenzij je bij ons aan de slag gaat of je toestemming aan ons hebt gegeven om de persoonsgegevens langer, namelijk 1 jaar, in portefeuille te houden.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
iZi-DEALS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. iZi-DEALS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. iZi-DEALS gebruikt functionele cookies die er voor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we analytische cookies van Google Analytics die jouw surfgedrag op onze website bijhouden om de website te kunnen optimaliseren. Meer informatie over de geplaatste cookies vind u in onze cookie verklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door iZi-DEALS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@izi-deals.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

iZi-DEALS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
iZi-DEALS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@izi-deals.nl.

iZi-DEALS heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen

 

TOT SLOT
Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website wordt altijd de meest recente privacyverklaring beschikbaar gesteld. Het versienummer wordt in de naam van het document aangegeven.

Alle getoonde prijzen zijn incl. BTW en wettelijke heffingen. Copyright © 2020 iZi Deals.